سرویس مذهبیافکارنیوز- محبّت مانند بسیارى از دیگر امور، مراحل مختلفى دارد، و محبّت همه به امیر مؤمنان علیه السلام یکسان نیست؛

محبّت برخى دروغیناست و لقلقه زبانى بیش نیست و در قلب آنها ریشه نکرده است؛
محبّت دسته دیگر دروغین نیست و ریشه در قلب آنها دارد، ولى عمیق نیست، بلکهسطحى است؛
دسته سوم ریشهمحبّت در اعماق جانشان نفوذ و ریشه کرده، به شکلى که تمام وجود آنها را به رنگ و بوى محبوب درآورده است. برخورد چنین اشخاصى على وار، سخنانشان على گونه، اخلاقشان علوى، اعطایشان همچون اعطاى على، خلاصه همه چیز آنها بوى على مى‏ دهد!

این عالیترین مرحله محبّت است، مرحله ‏اى که‏ واجد آن حاضر نیست این محبّت را با هیچ چیز دیگر معاوضه کند، بلکه جانش را هم در این راه فدا مى ‏کند.

پی نوشت:آيات ولايت در قرآن، ص196.