به گزارش افکارنیوز، اگرچه در اسلام به آراستگی و زیبایی ظاهر اهمیت داده شده، اما آنچه مورد توصیه است آراستگی و پیرایش درون و باطن است.

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: «نیکوترین زیور مرد، آرامش همراه ایمان است.»

امیرمومنان علی(ع) می فرمایند: «زیور، به زیبایى اعمال درست است، نه به زیبایى لباس.»

امام صادق(ع) فرموده اند: «بر تو باد بخشندگى و خوش خویى؛ زیرا همان گونه که گوهر درشت وسط گردنبند مایه زیبایى آن است، این دو خصلت نیز مایه زینت مرد هستند.»

امیرمومنان علی(ع) نیز با تاکید بر آراستگی درون می فرمایند: «هیچ آراسته اى به زیورى مانند طاعت خدا، آراسته نشد.»

رسول اکرم(ص) فرموده اند: «خداوند، هیچ مردى را به زیورى بهتر از عفّت شکم نیاراست.»

امیرمومنان علی(ع) می فرمایند: «نیکوترین هیئت(سلوک) آن است که تو را با مردم آمیزش دهد و در میان آنها زیبایت گرداند و زبان[بدگویى] آنان را از تو باز دارد.»

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: «عفاف زیور بلاست و فروتنى زیور نژادگى و فصاحت، زیور سخن و عدالت زیور ایمان و آرامش زیور عبادت و حفظ زیور نقل و نگه داشتنِ حجّت ها، زیور دانش، و ادب نیکو، زیور خرد، و گشاده رویى زیور بردبارى، و ایثار زیور زهد، و بخشیدنِ موجودى زیور یقین، و کم خواهى زیور قناعت، و منّت ننهادن زیور نیکى کردن، و خشوع زیور نماز و ترک بیهودگى زیور پارسایى.»پی نوشت:

بحارالانوار

غررالحکم