سرویس مذهبیافکارنیوز- لیستی از گناه هان کبیره ای که باید از آنها دوری شود:

قسمت اول، کبائر قطعی، که گفته شده است:

۱ - شرک ۲ - نومیدى از رحمتِ خدا ۳ - ایمنى از مکرِ خدا ۴ - قتلِ نفس ۵ - عقوق والدین ۶ - نسبتِ زنا به مؤمن و مؤمنه ۷ - خوردنِ مالِ یتیم به ناحق ۸ - گریز از جبهه جهاد ۹ - رباخوارى ۱۰ - سحر ۱۱ - کاهنى
۱۲ - زنا ۱۳ - لواط ۱۴ - دزدى، به خصوص از غنیمت ۱۵ - قسم به دروغ ۱۶ - ترک واجباتِ الهیّه چون نماز و زکاة و روزه ماهِ رمضان و تأخیرِ حج از سالِ استطاعت بدون عذر ۱۷ - شهادتِ ناحق و کتمان شهادتِ حق ۱۸ - شربِ خمر و بلکه هر مسکر ۱۹ - نقضِ قرارداد ۲۰ - نقضِ عهد با خدا و خلق ۲۱ - قطعِ رحم ۲۲ - تعرب بعد الهجره ۲۳ - دروغ بستن بر خدا و رسول و ائمّه(ع) ۲۴ - غیبت ۲۵ - بهتان.

قسمت دوم، کبائرِ احتمالى، که گفته شده است:

۲۶ - ترک همه مستحبات ۲۷ - منع آب زیادى از رهگذرانِ تشنه، با عدم حاجتِ خود ۲۸ - بى‏ احتیاطى از بول ۲۹ - وسیله سازى براى دشنام به پدر و مادر ۳۰ - اضرار در وصیت ۳۱ - خشم از قضاى الهى ۳۲ - اعتراض بر مقدرات الهیه ۳۳ - تکبر ۳۴ - حسد بردن ۳۵ - دشمنى با مؤمنین ۳۶ - الحاد در حرم مکه و مدینه ۳۷ - سخن چینى ۳۸ - بریدنِ عضوى از مؤمن بناحق ۳۹ - خوردن مردار و نجاساتِ دیگر ۴۰ - اصرار بر صغیره ۴۲ - امر به منکر و نهى از معروف بنا بر احتمالى ۴۳ - دروغ و خلف وعده

۴۴ - خیانت ۴۵ - لعن بر مؤمن ۴۶ - دشنام به مؤمن ۴۷ - آزار کردنِ مؤمن ۴۸ - زدنِ خدمتکار بیش از استحقاق ۴۹ - منع آب مباح از ذى حقّ آن ۵۰ - سدّ راه مردم ۵۱ - تضییع عیال ۵۲ - تعصب ۵۳ - ظلم ۵۴ - دغلى ۵۵ - دوروئى ۵۶ - خوار شمردنِ مؤمن ۵۷ - عیب‏جوئى از مؤمن ۵۸ - سرزنش مؤمن ۵۹ - افتراء بر مؤمن ۶۰ - سبّ مؤمن ۶۱ - بدگمانى به مؤمن ۶۲ - ترسانیدن مؤمن ۶۳ - کم دادن در پیمانه و ترازو

۶۴ - ترک امر به معروف و نهى از منکر ۶۵ - همنشینى با فاسقان، خصوص در مجلس مى خوارى بى ‏عذر ۶۶ - بدعت در دین ۶۷ - همنشینى با بدعت‏گذاران ۶۸ - کوچک شمردن گناه ۶۹ - قمار کردن ۷۰ - حرام خوردن.

پی نوشت:أصول الكافي / ترجمه كمره‏اى، ج‏۵، ص: ۶۲۷.