سرویس مذهبیافکارنیوز- امام باقر علیه السّلام فرمود: همانا مرد هر گونه تندى و شتابزدگى می کند و کافر مى‏ شود، و حسد ایمان را می خورد، چنان که آتش هیزم را می خورد.

امام صادق علیه السّلام فرمود: حسد ایمان را می خورد چنان که آتش هیزم را می خورد.
داود رقى گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام می فرمود: از خدا پروا کنید و بر یک دیگر حسد مبرید.
همانا از جمله مقررات دینى عیسى بن مریم گردش در شهرها بود، در یکى از گردشها مردى کوتاه قد که غالبا ملازم عیسى علیه السّلام و از اصحاب آن حضرت بود همراهش شد، چون عیسى به دریا رسید، با یقین درست فرمود: بسم اللَّه و بر روى آب راه رفت، چون مرد کوتاه قد عیسى علیه السّلام را دید که بر روى آب می گذرد، او هم با یقین درست گفت بسم اللَّه و بر روى آب به راه افتاد تا به عیسى علیه السّلام رسید، آنگاه خود بینى او را گرفت و با خود گفت: این عیسى روح اللَّه است که بر روى آب میرود و من هم روى آب میروم پس او را بر من چه فضیلتى باشد؟

آنگاه در آب فرو رفت و از عیسى فریادرسى خواست، عیسى دستش را گرفت و از آب بیرون آورد و به او گفت: اى کوتاه قد؛ چه گفتى؟(که در آب فرو رفتى)
گفت: من گفتم: این روح اللَّه است که روى آب راه میرود و من هم روى آب راه میروم و مرا خود بینى فرا گرفت،
عیسى به او فرمود: خود را در جایى گذاشتى که خدایت در آنجا نگذاشته، پس خدا به سبب این گفتار تو را مبغوض داشت، از آنچه گفتى بسوى خداى عز و جل توبه کن.
امام علیه السّلام فرمود: آن مرد توبه کرد و به رتبه‏ اى که خدا برایش قرار داده بود برگشت، پس از خدا پروا کنید و بر یک دیگر حسد نبرید.

رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: فقر نزدیک به کفر است و حسد نزدیک است که بر قدر غلبه کند.

پی نوشت:أصول الكافي / ترجمه مصطفوى، ج‏۳، ص417و