سرویس مذهبیافکارنیوز- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:

چهار دسته‏ اند که غیبت آنان گناه نمى ‏باشد:
کسى که فاسق است و آشکارا مرتکب اعمال حرام مى‏ شود،
پیشوایى که دروغ مى‏ گوید و اگر کار نیکى برایش انجام دهى سپاس مى‏ دارد و اگر مرتکب بدى شدى عفو و گذشت ندارد.
کسانى که از مادران خویش لذّتجویى مى‏ کنند،
و کسى که از جماعت مسلمانان فاصله بگیرد و امّت‏ را سرزنش کند، و با شمشیر آخته علیه امّت قیام کند.

پی نوشت:النوادر( للراوندي ) / ترجمه صادقى اردستانى، ص: ۲۰۷