به گزارش افکارنیوز، دکتر مریم حاج عبدالباقی در خصوص شب‌های قدر گفت: طبق آیه قرآن شب قدر از هزار ماه برتر است و هزار ماه تقریباً حدود هشتاد سال می‌شود که خود این هشتاد سال هم در واقع میانگین عمر یک انسان است.

وی در توضیح چگونگی برتری یک شب بر عمر هشتاد ساله بیان کرد: باید توجه داشت که اسارات انسان در زمان و مکان مربوط به بدن و جسم اوست و این در حالی است که روح به عنوان حقیقت وجودی انسان در قید و بند زمان و مکان نیست چرا که روح یک موجود معنوی است.

این استاد حوزه دانشگاه ادامه داد: با توجه به آنکه روح زمان و مکان ندارد بنا بر این هر یک لحظه از عمر انسان می‌تواند از لحاظ عمق بی‌انتها باشد به طوری که یک لحظه بیداری از غفلت‌ها و یا یک لحظه‌ی توبه برای انسان معرفتی ایجاد می‌کند که بر تمام زندگی‌اش تأثیرگذار است.

وی غفلت را مشکل اصلی انسان دانست و تصریح کرد: حقایقی در عالم وجود دارد که انسان به خاطر ارتباط با دنیا و مسائل جسمانی از این حقایق غافل می‌شود این در حالی است که اگر پرده‌های غفلت کنار رود انسان به معرفت مورد نظر و نگاه مطلوب دست پیدا می‌کند.

حاج عبدالباقی تأکید کرد: شب قدر شرایط بیداری از این غفلت‌ها را فراهم کرده و معرفت حاصل شده توسط این بیداری بر تمام عمر انسان تأثیر گذاشته و مقام معنوی او را ارتقاء می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر این یک لحظه بیداری برای انسان پیش بیاید دیگر اینکه در چه سن و سالی باشد اهمیت ندارد چرا که آنچه باید اتفاق می‌افتاد، رخ داده است.

این کارشناس مذهبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه روح سن و سال ندارد اگر نگاه حقیقت‌بین در روح انسان حاصل شود همه‌ی زندگی انسان از گذشته و آینده مشمول برکت این نگاه می‌شود و به این ترتیب یک شب می‌تواند از کل عمر انسان برتر باشد.