سرویس مذهبیافکارخبر- روزی مردی فقیر، با ظرفی پر از انگور، نزد رسول الله آمد و به او هدیه داد،
رسول الله آن ظرف را گرفت و شروع کرد به خوردن انگور و با خوردن هر دانه انگور تبسمی می کرد.
و آن مرد از خوشحالی انگار بال در آورده و پرواز می کرد، اصحاب رسول الله بنابه عادت منتظر این بودند که آنها را در خوردن شریک نماید و رسول الله همه انگورها را خورد و به آنها تعارفی نکرد.
آن مرد فقیر با خوشحالی فراوان از آنجا رفت.

یکی از اصحاب پرسید:
یا رسول الله عادت بر این داشتید که ما را در خوردن شریک می کردید،
اما این بار به تنهائی انگورها را خوردید!!
رسول الله لبخندی زد و فرمود:
دیدید خوشحالی آن مرد وقتی انگورها را می خوردم؟
انگورها آنقدر تلخ بود،
که ترسیدم اگر یکی از شما در خوردن تلخی نشان دهد خوشحالی آن مرد به افسردگی مبدل شود.
" اللهم زین أخلاقنا با القرآن بحق محمد و آله "