سرویس مذهبیافکارخبر-
السّابقون السّابقون، صحرا، عطش، دریای خون
نی، نینوا، لیلا، جنون، نون و القلم، ما یسطرون
شمشیر در شمشیر شد، دستان حق زنجیر شد
طفل سه ساله پیر شد، آمنت ربّی فاسمعون
طفلی به روی دست شد، تیر سه شعبه مست شد
آن لحظه عالم پست شد، یا قوم ماذا تعبدون؟
شبه به ذات مصطفی، من فرط نوره اختفی
بعدک علی الدنیا عفی، ماهٰئولاء ینطقون
فانی باقی دیده‌ای؟ بی‌چشم راوی، دیده‌ای؟
بی دست ساقی دیده‌ای؟ اِنّا الیه راجعون
تا بی رمق شد پیکرت، دعواست بالای سرت
پیراهنت، انگشترت، ممّا رزقنا ینفقون