سرویس مذهبی افکارخبر- امام صادق (ع) می فرمایند ، یک مؤمن چهار چیز باید داشته باشد :

1- خانه وسیع.

2- سواری خوب.

3 - لباس زیبا.

4 -چراغ پر نور.

شخصی پرسید ما که نداریم چه کنیم؟

حضرت (ع) فرمودند، این حدیث باطن هم دارد :

1- منظور از خانه وسیع، صبر است که بیان گر روح بزرگ است.

2- مرکب خوب، عقل است.

3- لباس زیبا، حیا است.

4-چراغ پر نور، علم است که ثمره آن بندگی است.

پی نوشت: کافی، جلد6.