ازامام علی (ع)پرسیدند :

واجب وواجب ترچیست؟نزدیک ونزدیک ترکدامند؟ عجیب وعجیب ترچیست؟ سخت وسخت ترچیست؟ فرمود:

واجب اطاعت از الله و واجب تر ازآن ترک گناه است.

نزدیک قیامت ونزدیک تر ازآن مرگ است.

عجیب دنیا وعجیب تر ازآن محبت دنیاست.

سخت قبراست وسخت تر ازآن دست خالی رفتن به قبر است.