به گزارش افکارنیوز،

خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است که عبارت است از: 
1- نماز یومیه: نمازهاى واجب یومیّه بدین ترتیب است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت.
2- نماز آیات: نمازی که به واسطۀ گرفتن خورشید و یا گرفتن ماه و ... واجب مى‌شود.
3- نماز میّت: خواندن نماز میت مسلمان دوازده امامى بر هر مکلّفى واجب است و اگر بعضى انجام دهند، از دیگران ساقط مى‌شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده‌اند.
4-  نماز طواف واجب خانه کعبه. 
5- نماز قضاى پدر و مادرکه بر پسر بزرگتر واجب است. 
6- نمازى که به واسطۀ اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى‌شود.
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، م 542
توضیح المسائل مراجع، م مابین دو مساله 727 و 728
توضیح المسائل مراجع، م 1491