به گزارش افکارنیوز،
 خانه نیمه سازی در یکی از شهرها دارم که به علت سکونت در ساختمان‏ های دولتی نیازی به آن ندارم، لذا قصد دارم آن را فروخته و با پول آن ماشینی برای استفاده شخصی بخرم، آیا به پول آن خمس تعلّق می‏گیرد؟
 
اگر خانه ‏مزبور را از درآمد سالانه ‏و در بین ‏سال ‏به قصد سکونت‏ در آن ساخته ‏یا خریده ‏اید، و در همان سال آن را فروخته ‏اید پول فروش آن اگر در همان سال فروش در مؤونه زندگى‏ مصرف شود، خمس ندارد، و همچنین اگر بعد از سکونت در آن، در سال بعد آن را فروخته باشید، پول فروش آن خمس ندارد.