به گزارش افکارنیوز،

در مورد پدر و مادری که تارک صلاة و شارب خمر می باشند ، آیا ارتباط فرزند با آن ها صحیح است یا خیر ؟ این ارتباط زیاد باشد یا در حد ضرورت ؟

جواب:

فرزند بواسطه گناه والدین نمی تواند ارتباط خود را با آنان قطع گرداند،بلکه همچنان باید در مقام ادب و احترام موجبات تنبّه و استبصار آنان را فراهم نماید.