به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع (به جزآیات عظام بهجت و صافى): اگر از آلاتى است که به لهو و حرام اختصاص دارد. نواختن آن (در هر حال) جایز نیست ولى اگر ازآلات مشترک باشد استفاده از آن به منظور منافع مشروع و حلال اشکال ندارد.

آیات عظام صافى و بهجت: به طور کلى نواختن باآلات موسیقى (لهو) حرام است.
منبع:
امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرم س‏30؛آیت الله خامنه ‏اى،اجوبه س‏1164؛آیت الله فاضل، جامع‏ المسائل، ج 1، س‏992؛آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 1 س 524 و 525 و ج 2، س 707 و 710؛آیت الله تبریزى، استفتاءات،س 1054 و 1065 و صراط النجاة، ج 1، س 1005، دفتر:آیات عظام سیستانى، وحید و نورى وبهجت. آیت الله صافى، جامع‏الاحکام، ج 1 س 1003 و 1015 و 1018.