به گزارش افکارنیوز،

در دین اسلام براى مهریه، حد معینى بطور لزوم معین نشده است؛ بلکه بر اساس توافق و رضایت زن و شوهر انجام مى‏ گیرد. اما مستحب است مقدار آن از مهر السنه (پانصد درهم) بیشتر نگردد و نیز کمترین مقدار آن طورى باشد که در نظر عرف داراى ارزش باشد.

منبع:

امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، المهر، م 1؛ آیت الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، المهر، م 1350؛ آیت الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، 1350؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 287 و 286؛ آیت الله صافى، هدایة العباد، ج 2، المهر، م 1؛ آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 989 و دفتر: آیات عظام فاضل، بهجت، خامنه‏ اى، نورى.