به گزارش افکارنیوز،

آیا تیمم بر چوب و تخته صحیح است؟

همه مراجع: خیر صحیح نیست.

منبع:

آیت الله تبریزى، استفتاءات، س 288 ؛ العروة الوثقى، ج 1، فیما یصح التیمم به.