به گزارش افکارنیوز،
چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحبّ است:
 
اوّل: موقع سر بریدنِ گوسفند دو دست و یک پاى آن را ببندند و پاى دیگرش را باز بگذارند و موقع سر بریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو، یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند و مستحبّ است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند.
 
دوم: کسى که حیوان را مى‌کشد، رو به قبله باشد.
 
سوم: پیش از کشتن حیوان، آب جلوى آن بگذارند.
 
چهارم: کارى کنند که حیوان کم تر اذیت شود، مثلًا کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند.
 
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ج‌2، مسأله 2599