به گزارش افکارنیوز،

اگر خانمی با بلوز و شلوار نماز بخواند، در صورتی که جاهای لازم را بپوشاند، نمازش صحیح است. [1] 
توجه
اگر زن بلوز و شلوار یا لباسی به تن کند که باعث جلب توجه نامحرم شودی یا به گونه ای باشد که برجستگی های بدن در آن پیدا و تحریک کننده باشد، باید بدن را بیش از آنچه برای نماز کافی است، با چادر یا مانتو مناسب بپوشاند و اگر نپوشاند، گناه کرده است؛ ولی نماز خواندن با آن لباس باطل نیست. [2] 
پی نوشت ها:
[1]. امام، استفتائات، ج 1، احکام نماز، س 35؛ خامنه ای، سایت، استفتائات جدید و اجوبه الاستفتائات، با استفاده از س 437 و استفتا؛ بهجت، استفتائات، ج 2، س 1541 و وسیله النجاه، با استفاده از م 628 و استفتا. 
[2]. العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 1، (فی الستر و الساتر)، با استفاده از م 5؛ امام، استفتائات، ج 3، (احکام حجاب)، س 27؛ بهجت: استفتا؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 1364 و 1367؛ سیستانی، سایت، (حجاب)؛ صافی، جامع الاحکام، ج 2، س 1694 و 1729؛ مکارم، استفتائات جدید، ج 2، س 153 و 156 و 1023.