به گزارش افکارنیوز،

حکم تافت موی سر که به صورت اسپری روی موها زده میشودچیست آیاپاک است یا نجس ؟یعنی ارنظر طهارت برای نماز اشکال دارد؟

 

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

چنانچه یقین ندارید مواد نجس در ساخت آن بکار رفته، نجس نمی باشد. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] استفتاء خصوصی از معظم له، کد رهگیری: 9607120015