به گزارش افکارنیوز،

آیات عظام امام، خامنه ‏اى و فاضل: بنابر احتیاط واجب، باید کلاه گیس را از نامحرم پوشاند.

آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى، مکارم و نورى: خیر، کلاه گیس خود یک نوع زینت است و باید از نامحرم پوشانده شود.

آیات عظام وحید و بهجت: اگر باعث مفسده شود، جایز نیست.