به گزارش سرویس مذهبی افکار- حضرت امام خمینی(ره) در کتاب شریف چهل حدیث فرمودند:
ای انسان ظلوم و جهول که به خود ظلم کنی و به اولیاء نعم خود، که جان و مال و راحت خود را در راه هدایت تو فدا کردند و با اشد مصیبتها و ابتلا کشته شدند و زن و فرزند آنها اسیر و دستگیر شد(همه در راه هدایت و نجات تو)، در عوضِ آنکه تشکر از زحمات آنها کنی و پاس مراحم آنها را نگاه داری، چنین ظلم فاحشی کنی و گمان کنی که فقط ظلم به نفس کردی.

قدری از خواب غفلت بیدار شو! و پیش نفس خود خجلت بکش، و بگذار آنها را با همان ظلمهایی که از اعدای دین دیدند، دیگر تو که دعوی دوستی می‌کنی به آنها ظلم مکن.
که ظلم از دوست و مدعی دوستی ناگوارتر است و زشت‌تر.

چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره)