سرویس مذهبی افکار- شترچران گفت آنچه در سينه شترهاست صبحانه قبيله است و آنچه در ظرفهاست شام قبيله. فرستاده رسول خدا را دست خالي فرستاد.
پیامبر صلی الله علیه و آله دعا کرد: خدایا مال و فرزندانش را زیاد کن!

به گوسفندچرانی رسیدند، گوسفند را دوشید، هر چه در ظرفها هم بود ریخت، ‌ یک گوسفند هم فرستاد، گفت اینقدر بود، بازهم خواستید بگویید. پیامبر صلی الله علیه و آله دعا کرد: خدایا به قدر کفاف به او روزی بده!!

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «آنچه کم باشد و کفایت کند بهتر است از زیادی که دل را مشغول بدارد.»
طليعه رمضان، ص۱۲۹