به گزارش افکارنیوز ، امام زین‌ العابدین(علیه السلام) فرمودند :

بیچاره فرزند آدم ...

هر روز سه مصیبت به او مى رسد و حتى از یکی از آنها پند نمى گیرد که اگر پند میگرفت، سختی  هاو کار دنیا

بر او آسان مى شد.

مصیبت اول: هر روز از عمر او کم میشود در صورتى که اگر از مال او چیزى کم گردد اندوهگین مى شود؛

درحالیکه مال جایگزین دارد، اما عمر از دست رفته جبران نمى شود.

مصیبت دوم: روزیش را به طور کامل دریافت میکند، که اگر از راه حلال باشد باید حساب پس دهد و اگرحرام

باشد کیفر میبیند.

مصیبت سوم: از اینها بزرگتر است

پرسیدند: "آن چیست؟"

فرمود: «هیچ روزى را به شب نمى رساند مگر این که یک منزل به آخرت نزدیک شده است، اما نمى داند به

سوى بهشت یا به سوى آتش؟

 

منبع :منبع‌الاختصاص؛ص342