به گزارش افکارنیوز ، حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند :

هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است:

1) کسى که به زبان استغفار کند و در دل پشیمان نباشد ،خود را مسخره کرده.

2) کسى که توفیق از خدا بخواهد و کوشش نکند،خود را مسخره کرده.

3) کسی که بهشت خواهد و بر سختیها صبر ننماید، خود را مسخره کرده.

4) کسی که از آتش به خدا پناه برد و از لذت دنیا دست نکشد،خود را مسخره کرده.

5) کسی که مرگ را یاد کند و آماده آن نشود،خود را مسخره کرده.

6) کسی که خدا را یاد کند و مشتاق دیدار او نباشد،خود را مسخره کرده.

7) کسی که در گناه اصرار ورزد و بدون توبه از خدا طلب عفو و بخشش کند، خود را مسخره کرده است.

 

منبع : تحریر المواعظ العددیة؛ص470