به گزارش افکارنیوز،

هرکسی بر مال خود مسلط است ومی تواند در راستای مالکیتی که دارد همه یا بخشی از اموال خود را به دیگری ببخشد مشروط بر اینکه آن را تحویل بدهد واگر فقط بنویسد ویا بگوید ولی تحویل ندهد، از اموال همه وراث محسوب می شود.

منبع:

استفتاءات امام خمینى؛ ج‌2، ص: 23و311