به گزارش افکارنیوز،

شرایط صحت غسل میت در زیر آمده است.

1. غسل دهنده قصد قربت داشته باشد.

2. آب غسل پاک باشد.

3. بدن میت پاک باشد.

4. بدن میت مانعی از رسیدن آب نداشته باشد.

5. آب و ظرف آن باید غصبی نباشد.

6. سدر و کافور باید پاک و مباح باشد.

 

پی نوشت:

عروة الوثقی، ج1، ص 382 و 395. تحریرالوسیله، ج1، ص 21. جامع احکام، زارعی نصرالله پور، م 192.