به گزارش افکارنیوز،

حکم شرعی نگاه به زن نامحرم از داخل آینه چگونه است؟

همه مراجع: خیر، جایز نیست.

تبصره. حکم نگاه از آینه، شیشه، آب صاف و مانند آن، با عکس و فیلم زن تفاوت دارد. نگاه از داخل آینه به زن نامحرم جایز نیست؛ ولى نگاه به عکس و فیلم او - اگر ناآشنا باشد - بدون قصد لذت جایز است.

منبع:

توضیح ‌المسائل مراجع، م2436 و2433؛آیت الله نورى، توضیح‌ المسائل، م2429 و 2432؛ العروة الوثقى، ج1 (الستر)، م2 و (احکام ‌التخلى) م8؛آیت اللهوحید، توضیح ‌المسائل، م2442 و 2445؛ دفتر:آیت اللهخامنه‌ اى.