قرآن چه ویژگیهایی برای قلب مریض‏ ذکر می کند؟

قرآن ویژگیهای زیررا  برای قلب مریض‌ ذکر می کند:

الف: قلبى که از خدا غافل است و لایق متابعت نیست.«لاتطع من اغفلنا قلبه»
ب: دلى که دنبال فتنه و دستاویز مى‌ گردد.«فامّا الّذین فى قلوبهم زیغ فیتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة»
ج: دلى که قساوت دارد.«جعلنا قلوبهم قاسیة»
د: دلى که زنگار گرفته است.«بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون»
ه: دلى که مُهر خورده است.«طبع اللّه علیها بکفرهم».


منبع:

تفسیر نور ج1ص50.