به گزارش افکارنیوز،

پیامبر اکرم صلی الله وعلیه می فرمایند: کسى که در گذران زندگى داراى سه ویژگى باشد نعمت دنیا بر او تمام است:آنکه با سه امر روز را به شب و شب را به روز آرد:۱-بدنش تندرست، ۲- راهش أمن، ۳-و غذاى یک روز خود را داشته باشد؛ و چنانچه نعمت چهارمى نیز بدان اضافه شود نعمت دنیا و عقبى بر او تمام است، و آن ایمان به خدا و دین اوست.

تحف العقول/ج ۱ ص. ۶۵