سرویس مذهبی افکار- منزل مرگ، پيچ و خمهاى دشوار دارد، اينك ما به دو نمونه از آن اشاره مى كنيم:
مرحله اول مرگ، شدت جان کندن است؛ «و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید» این مرحله اى است بسیار دشوار که شدائد و سختیها از هر طرف به محتضر رو مى کند؛ از طرفى شدت مرض ‍ و درد و بسته شدن زبان و رفتن قوا از اندام، از طرف دیگر گریستن اهل و عیال و وداع آنها با او و غم یتیمى و بى کس شدن بچه هاى خود، از طرف دیگر غم جدا شدن از مال و منزل و املاک و اندوخته ها و چیزهاى نفیس ‍ خود که عمر عزیز خود را صرف به دست آوردن آنها کرده و چه بسا که بسیارى از آنها مال مردم بود که با ظلم و غصب، آنها را مالک شده و چقدر حقوق بر اموال او تعلق گرفته و نداده، حال ملتفت خرابیهاى کار خود شده که کار گذشته و راه اصلاح آنها بسته شده.

و از طرفى ترس ورود به جائى که غیر از این دنیا است و چشمش چیزهایى را مى بیند که پیش از این نمى دید «فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید» حضرت رسول و اهل بیت او و ملائکه رحمت و ملائکه غضب را حاضر مى بیند تا درباره او چه حکم شود و چه سفارشى نمایند، و از طرف دیگر، شیطان و یارانش براى آنکه او را به شک اندازند جمع شده اند و مى خواهند کارى کنند که بى ایمان از دنیا برود، و از طرفى وحشت از آمدن ملک الموت دارد که آیا به چه هیئت خواهد بود، و به چه نحو جان او را خواهد گرفت الى غیر ذلک. قال امیرالمؤمنین(ع): فاجتمعت علیه سکرات الموت فغیر موصوف ما نزل به.

منازل الآخرة شیخ عباس قمی