به گزارش افکارنیوز،

همه مراجع (تبریزى، مکارم وسیستانی) : شکستن نماز واجب از روى اختیار حرام است، ولى براى حفظ مال و جلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى مانعى ندارد. 

آیات عظام تبریزى، مکارم و سیستانی : بنا براحتیاط واجب شکستن نماز واجب از روى اختیار حرام است ولى براى حفظ مال و جلوگیرى از ضرر مالى یا بدنى مانعى ندارد.

 

منبع : توضیح المسائل مراجع، ج‌1،م1159