به گزارش افکارنیوز،
طبق نظر اکثر مراجع عظام در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:
اول: آن که به واسطۀ زخم یا جراحت یا دُمَلى که در بدن او است لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد.
دوم: آن که بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم (اندازۀ بند سر انگشت سبّابه) به خون آلوده باشد.
سوم: آن که ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.
 
و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است:
اول: آن که لباس هاى کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد.
دوم: آن که لباس زنى که پرستار بچه است نجس شده باشد.
 
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع،ج‌1، مسأله 848.