به گزارش افکار نیوز ؛هر روز تعداد زیادی از زائران ایرانی در مسجد شجره حضور مییابند تا پس از پوشیدن لباس احرام و لبیک گویان عازم مکه مکرمه شوند. به تماشا نشستن صحنههای عرفانی زائران در مسجد شجره برای هر بینندهای تکان دهنده است، اما در این بین صحنههایی هستند که اوج معصومیت انسان را به تصویر میکشند. کودکان و خردسالانی که به همراه والدین خود لباس احرام پوشیدهاند و تا ساعتی بعد در کنار خانه خدا خواهند بود.