به گزارش افکارنیوز،

فضیل بن یسار می‌گوید شنیدم حضرت ابا جعفر امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هرکس ‍ در حالی که امامی نداشته باشد بمیرد، مردنش مردن جاهلیت است و هر کسی که درحال شناختن امامش بمیرد، پیش افتادن و یا تاخیر این امر (دولت آل محمد، علیهم السلام) او را زیان نرساند و هرکس بمیرد در حالی که امامش ‍ را شناخته همچون کسی است که در خیمه قائم، علیه السلام، با آن حضرت باشد.

متن حدیث: 
اخبار مذهبیالکافی، ۵/۳۷۱/۱ العدة عن أحمد عن علی بن النعمان عن محمد بن مروان عن الفضیل بن یسار قال سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: من مات و لیس له إمام فمیتته میتة جاهلیة و من مات و هو عارف لإمامه لم یضره تقدم هذا الأمر أو تأخر و من مات و هو عارف لإمامه کان کمن هو مع القائم فی فسطاطه.

"اصول کافی؛ کتاب الحجه/ تفاوت غیبت و ظهور امام/ حدیث پنجم"