عصر آن روز سه مرجع نجف آیات عظام حکیم، فیاض ونجفی در بیت ایت الله العظمی سیستانی گرد هم آمدند وپس از آن ایت الله سیستانی بیانیه ای بسیار مهم صادر کردند. با این نشست وانتشار بیانیه جلوی فتنه بزرگ شیعی سنی گرفته شد. وعراق از این مصیبت دردناک عبور کرد.

عکس بالا مربوط به همان نشست مراجع است.