نماز آیات جزو نمازهای واجبی است که در زمان بلایای طبیعی خوانده می شود.

نماز آیات