به گزارش افکارنیوز،

بالاترین ذکر عملی این است: نیت کنیم تعمداً و عالماً معصیت خدا را نکنیم.