سوال: فحاشی و ناسزاگویی نسبت به یکدیگر چه صورت دارد؟

حضرت آیة الله خامنه ای:

فحاشی جایز نیست.


حضرت آیة الله تبریزی:

فحاشی و سباب مومن حرام است.


حضرت آیة الله مکارم شیرازی:

سخنان رکیک و فحاشی شایسته انسان مومن نیست و دربسیاری ازموارد مصداق محرمات است.


حضرت آیة الله فاضل لنکرانی:

اخلاق اسلامی باید در تمامی موارد رعایت شود.


حضرت آیة الله سیستانی:

فحاشی و ناسزاگویی اگر به مومن باشد، جایز نیست.
استفتائات

منبع: کتاب مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع