سرویس مذهبی افکار- فیلی را برای نوشیدن آب، بر سر چشمه ای آوردند. فیل در آب نگاه کرد، فیلی درشت هیکل در آب دید، ترسید و فرار کرد. او می پنداشت از دیگری می ترسد و نمی دانست که از عکس خود فرار می کند.
وقتی خصوصیات اخلاقی بد، مانند: ظلم، کینه و دشمنی، حسادت، حرص و بی رحمی و غرور در وجود توست از آن ناراحت نیستی، اما وقتی آنها را در دیگران می بینی، فرار می کنی و ناراحت می شوی.

منبع: فیه مافیه