به گزارش افکارنیوز،

پیامبران الهی هر کدام مشاغل مختلفی داشته اند که جالب است بدانید.

حضرت آدم(ع) به عنوان اولین پیامبر خدا به کشاورزی مشغول بوده است.

پیامبری که خیاط بود

حضرت ادریس(ع) خیاطی می کرده و درآمدش از این شغل بوده است.

پیامبر نجار

حضرت نوح(ع) به شغل نجاری مشغول بوده و ماجرای ساخت کشتی توسط این پیامبر به همین دلیل بوده است.

شغل حضرت ابراهیم(ع)

حضرت ابراهیم(ع) به کشاورزی و دامداری مشغول بوده و در عمر خود این شغل را انجام می داده است. 

حضرت یعقوب(ع) دامداری و ایوب (ع) نیز دامدار بوده اند.

حضرت شعیب(ع) و حضرت موسی(ع) شغل شبانی داشته اند.

حضرت داود(ع) زره سازی و آهنگری داشته است.

حضرت هود(ع) و حضرت صالح(ع) تجارت می کرده اند.

حضرت لوط(ع) زراعت و حضرت سلیمان(ع) حصیربافی داشته است.

حضرت عیسی(ع) نجاری  وحضرت محمد(ع) تجارت و صیادی و شبانی را به عنوان شغل زندگیشان بوده است.