به گزارش افکارنیوز،

باور کنید سن و سال برای انجام امور مهمی مثل نظارت ، مدیریت و انجام امور و مشاغل سیاسی اثر گذار است، چند روز قبل تصویر یکی از نمایندگان دوره دهم هرمزگان که در جلسه ی مهمی به خواب ناز فرو رفته بود اسباب حیرت بسیاری از کاربران را فراهم کرد.

 

در همین ارتباط احتمالا اولین جرقه ای که در ذهن هر خواننده ای زده می شود نقد جناحی است و خواهی نخواهی این مطلب به موضوعی جناحی ربط پیدا کرده و حتی محکوم می شود، اما باور کنید روی گفته ما بر پایه یک کلیت است و آن اینکه عشق به خدمت ،لذت قدرت، حضور در متن یا هر چه می خواهید اسمش بگذارید برای آدمها با توجه به سن و سالشان حد و حصری دارد و اینکه سن و سال بالا اجازه چنین خدمتی را از افراد بصورت طبیعی می گیرد.

 

وقتی سن بالا رفت دیگر فرد ولو که اشتیاق داشته باشد نمی تواند کارایی یک جوان را داشته باشد البته هدف از این مطلب این نیست که حتما مناصب مهم به جوانان واگذار شود که البته اگر چنین شود شاید معایبی داشته باشد ولی محاسن فراوانی در پی دارد با این وجود میتوان در یک جایی ترمز حضور را کشید و با خلوص نیت قافیه را به دیگرانی سپرد که الاقل در جلسات مهم به خواب نمی روند.

 

امید که شاهد این مهم در همه عرصه ها باشیم و پویایی در مناصب قدرت نظام جمهوری اسلامی باعث شکوفایی هر چه بیشتر کشورمان در همه عرصه ها شود.