رشید مظاهری در اعتراض به تأخیر در رأی کمیته تعیین وضعیت استوری زیر را منتشر کرد:

اعتراض رشید مظاهری به تأخیر در رأی کمیته تعیین وضعیت