دهقانی، کارشناس داوری گفت: گل تراکتور در موقعیت آفساید به ثمر رسید!