جام حذفی پرتغال، فابریل ۰ - ۲ پورتو ؛ گل دوم پورتو به فابریل توسط مهدی طارمی در دقیقه ۵۱ به ثمر رسید.