مهمترین عناوین روزنامه های ورزشی امروز به مسائلی همچون فکری به دومین تیم تبریزی رسید ،  خادم کشتی رفت و خداحافظی سارادونا در اوج می پردازد.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

////////////////////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////

//////////////