میلیچ با یک کاشته دیدنی گل اول استقلال مقابل ماشین سازی را به ثمر رساند.