علی کریمی به درگذشت مارادونا واکنش نشان داد و نوشت: رو دستت نخواهد آمد.

علی کریمی