مسئولان آرژانتینی برای انتقال بدون دردسر ماشین حمل جسد، درست در لحظات نزدیک به انتقال دیگو مارادونا ، مصاحبه ای را در محل فراهم کردند تا توجه جمع کثیری از خبرنگاران رسانه ها به مصاحبه کننده و توضیحاتش جلب شد!