در پزشکی قانونی آرژانتین، چند تن از کارکنان با جسد مارادونا عکس سلفی گرفتن که منجربه اخراج همه آنها شد.

مارادونا