براساس رای اعلام شده از سوی کمیسیون بدوی و پس از دو جلسه رسیدگی، انتصاب تخلف به محمد سیاه بازیکن تیم فوتبال داماش گیلان محرز شناخته شده و دلایل وی برای استفاده از ماده ممنوعه غیرقابل قبول بوده و به دلیل تخلف نامبرده، با توجه به ماده 30 آیین نامه مبارزه با دوپینگ فدراسیون فوتبال و استناد به ماده 75 این آیین نامه ، وی به مدت 2 سال از تاریخ 27/4/89 از کلیه فعالیت های رسمی در فوتبال محروم است. گفتنی است براساس رای صادره، این بازیکن و یا باشگاه مجاز هستند با رعایت مواد 90 تا 96 آیین نامه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/5/89 درخواست استیناف خود را تسلیم کنند. این پرونده به منظور بررسی سایر مسائل مربوطه همچنان مفتوح است.